Podmienky

INFORMAČNÝ LIST K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL.13 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV (ďalej len ako „VNOÚ“)

Ako Prevádzkovateľ osobných údajov (EIGHT LIMBS, s.r.o., Mánesovo námestie 8, 85101, Bratislava. IČO:51789116, DIČ: 2120796480, Číslo živnostenského registra: 110-232187) Vás chceme informovať o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom na účely vytvorenia Vášho používateľského účtu a vedenia jeho evidencie. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: tel. číslo (+421902055899); e-mail: (hello@eterna.yoga).

Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ.

Poskytnutie údajov je potrebné, k tomu aby sme Vám mohli vytvoriť používateľský účet prostredníctvom, ktorého sa môžete prihlasovať na jednotlivé lekcie cvičení. Neposkytnutie údajov by malo za následok, že Vám nebude vytvorený používateľský účet a nebudete sa môcť zúčastňovať jednotlivých lekcií.

Aby sme dosiahli zamýšľaný účel, môže byť príležitostne potrebné, aby sme sprístupnili Vaše osobné údaje spoločnosti, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. V prípade organizovania skupinových zájazdov je potrebné, aby sme Vaše údaje poskytli tretím stranám na účely zabezpečenia organizácie zájazdu.

Príjemcom osobných údajov:

Spoločnosť prevádzkujúca rezervačný systém Reenio: Garvis Solution s.r.o. IČO: 286 590 58, so sídlom Technologická 376/5, 70800 Pustkovec, Česká Republika 3
Tretie strany (všetci komu sú údaje poskytované v rámci zabezpečovania realizácie zájazdu).
Radi by sme Vás tiež informovali, že máte právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Svoje práva si môžete uplatniť (ústne, písomne alebo elektronicky), a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Vaše práva ako dotknutých osôb:

Práva dotknutej osoby podľa čl. 15 VNOÚ
Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto osobným údajom a na informácie týkajúce sa ich spracúvania.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 VNOÚ.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje. Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 VNOÚ
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 VNOÚ.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietala proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanému na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti profilovaniu, to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 VNOÚ.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za predpokladu, že osobné údaje sa spracúvajú sa na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie je vykonávané automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba môže žiadať prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky.

Dotknutá osoba má právo namietať podľa čl. 21 VNOÚ.
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanému na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na spracúvaní osobných údajov na tieto účely; Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už nebude osobné údaje na tento účel spracúvať,
v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií,
z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Ak by aj napriek našej povinnosti spracovávať Vaše údaje zákonným spôsobom došlo k porušeniu Vašich práv na spracovanie údajov v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa aktualizovali a vstupujú do platnosti 19.9.2021